0989771177 - 0909129698 -
BVTM EMCAS TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
blog

BVTM EMCAS TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

04/10/2022
Hỗ trợ định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong bộ máy công ty là hành động góp sức, chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch hiệu quả
Chia sẻ