0989 771177 - 0909 129698 -
Banner Products
Bảng giá phẫu thuật
Mặt
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000
Tên dịch vụ Giá
Cắt môi dày thành mỏng 1 môi 8.000.000
Cắt môi dày thành mỏng 2 môi 16.000.000
Lấy silicon mặt+tái tạo 49.000.000 - 88.000.000
Tạo hình tai phật 18.000.000
Đồng tiền/đồng điếu 1 bên 5.000.000
Thẩm mĩ tạo khoé cười 14.000.000
Ghép da (sẹo lồi) 12.000.000 (1*3CM)
Chỉnh cười hở lợi 18.000.000
Căng da mặt 45.000.000
Căng da cổ 35.000.000
Căng da mặt và cổ 65.000.000
Căng da trán 28.000.000
Độn thái dương 22.000.000